Krisztus Legszentebb Testének és Vérének ünnepe, más néven Corpus Christi, az Egyház egyik legszebb ünnepe, amely az Eucharisztiára irányítja a reflektor fényeket.

A katolikus egyház júniusban Jézus Szentséges Szívének ünnepét is ünnepli, amely összefügg az Eucharisztiával, mint Krisztus szeretetének és áldozatának szimbólumával.

Mit mond a Katolikus Egyház Katekizmusa az Eucharisztiáról?

Íme kilenc, az Eucharisztiáról szóló idézet a katekizmusból:

1.) Az Eucharisztia „az egész keresztény élet forrása és csúcsa”. [..] Az Eucharisztiában ugyanis benne van az Egyház minden lelki java, tudniillik maga Krisztus, a mi Húsvétunk. (KEK 1324)
2.) Az Eucharisztia legszentebb szentségében „a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és vére, emberi lelkével és istenségével együtt, azaz az egész Krisztus igazán, valóságosan és szubsztanciálisan van jelen”.  „E jelenlétet nem kizárólagosan nevezzük valóságosnak – mintha az egyéb jelenlétek nem valóságosak volnának --, hanem kiemelő módon, mert e jelenlét szubsztanciális, benne ugyanis az egész és teljes Krisztus, az Isten és ember van jelen.” (KEK 1374)
3.) A Szentírás értelmében a megemlékezés nem csupán visszaemlékezés elmúlt eseményekre, hanem azoknak a csodatetteknek a hirdetése, melyeket Isten az emberek javára művelt. Ezen események liturgikus ünneplésében bizonyos módon maguk az események jelenvalóvá és aktuálissá válnak. (KEK 1363)
4.) Valóban, Ő eucharisztikus jelenlétében közöttünk marad, titokzatos módon, mint az, aki szeretett minket és önmagát adta értünk, éspedig olyan jelek alatt van jelen, melyek ezt a szeretetet kifejezik és közlik (KEK 1380)
5.) Krisztus jelenlétének módja az eucharisztikus színek alatt egyedülálló. És e jelenlét emeli az Eucharisztiát az összes szentség fölé, úgyhogy az Eucharisztia a lelki élet beteljesedése és az összes szentség célja. (KEK 1374)
6.)  A konszekráció által történik a kenyér és a bor átlényegülése Krisztus testévé és vérévé. A konszekrált kenyér és a bor színei alatt maga az élő és dicsőséges Krisztus van jelen igazán, valóságosan és lényegileg, az Ő teste és vére, Lelkével és istenségével együtt. (KEK 1413)
7.) Az Eucharisztia az Egyház életének szíve és csúcspontja, mert benne Krisztus Egyházát és annak minden tagját társítja a dicséret és hálaadás áldozatához, melyet Ő egyszer s mindenkorra fölajánlott Atyjának a kereszten; ezen áldozat által árasztja ki az üdvösség kegyelmeit testére, ami az Egyház. (KEK 1407)
8.) Ezért az Eucharisztiát úgy kell szemlélnünk, mint hálaadást és dicséretet az Atyának; mint Krisztus és az ő teste áldozati emlékezetét;mint Krisztus jelenlétét szavai és Lelke erejének hatására. (KEK 1358)
9.) Röviden tehát az Eucharisztia hitünk összefoglalása és összegezése: Tanításunk egyöntetű az Eucharisztiáról, és az Eucharisztia megerősíti a tanításunkat.” (KEK 1327)

Ezek az idézetek csupán bepillantást nyújtanak az Egyháznak a szent Eucharisztiáról szóló tanításába. A Katolikus Egyház Katekizmusát az alábbi linken keresztül teljes hosszában eléred: https://archiv.katolikus.hu/kek/

Az eredeti cikk szerzője: Caroline Perkins

Szerkesztette és fordította: Pulay Domonkos

Az eredeti cikk publikálásának időpontja: 2023. június 10.

Oszd meg ezt a cikket!